کدخبر : 734


غلامحسین پناه;

معلم در کلام بزرگان اسلاممعلم درکلام بزرگان: اختصاصی دالکی نیوز بمناسبت روز معلم.     روزمعلم روزبزرگداشت عشق وایثاراست تجلیل ازکسانی که علم راجرعه جرعه درجان هاجاری می کردندخودلحظه لحظه می سوختندوبادانش خویش جامعه رامیساختندوفردایی باشکوه رانویدمی دادندامروزروزبزرگداشت کسانی است که الف قدشان درراه تعلیم خوبی هاخمیده شدروزپاسداشت عزیزانی است که درسنگرعلم ودانش سربازانی بااخلاص ودانشمندتربیت کردندامروزروزیادکردن ازگمنامان آشناست […]چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۷:۲۳

معلم درکلام بزرگان:

اختصاصی دالکی نیوز بمناسبت روز معلم.

 

IMG_۲۰۱۵۰۴۲۹_۱۱۵۶۰۴

 

روزمعلم روزبزرگداشت عشق وایثاراست تجلیل ازکسانی که علم راجرعه جرعه درجان هاجاری می کردندخودلحظه لحظه می سوختندوبادانش خویش جامعه رامیساختندوفردایی باشکوه رانویدمی دادندامروزروزبزرگداشت کسانی است که الف قدشان درراه تعلیم خوبی هاخمیده شدروزپاسداشت عزیزانی است که درسنگرعلم ودانش سربازانی بااخلاص ودانشمندتربیت کردندامروزروزیادکردن ازگمنامان آشناست آنان که دفترهای خاطرات ازعطریادشان آکنده است.چندین سال است بهانه مقدس شهادت معلمی بزرگ وفرزانه استادشهیدمطهری رحمه الله علیه دست مایه قدردانی وتجلیل ازمعلم شده است تجلیل معلم سپاس ازانسانی است که هدف وغایت آفزینش راتامین وسلامت امانت هایی راکه به دستش سپرده اندتضمین میکند

معلم اول ونخستین درس:

معلمی درقرآن به عنوان جلوه ای ازقدرت بی پایان الهی نخست ویژه ذات مقدس خداوندتبارک وتعالی دانسته شده است ودرایات اول تاپنچم سوره علق خداوندتبارک وتعالی خودرامعلم میخواند

معلم درکلام پیامبراسلام وامامان:

بهترین چیزهایی که انسان پس ازخودبه یادگارمی نهدسه چیزاست:فرزندشایسته ای که برایش دعامی کند، صدقه جاریه ای که پاداشش به وی می رسدودانشی که پس ازوی بدان عمل می شود

امام علی (ع):

کسی که درمقام هدایت وآموزش قرارمیگیرد بایدبیش ازآموختن به دیگران، خودراپالایش روحی کندوادب رفتاری اش بیش ازادب گفتاری اش باشد

امام سجاد (ع):

اگرمعلم وظیفه معلمی رابداندوبه آن عمل کندخداوندنعمت دانش رابراوبیشترخواهدکرد

امام جواد (ع):

ماوسیله وابزاری بیش نیستیم ومعلم واقعی خداست پس بایددرکارمان به اوتوکل کنیم

امام صادق (ع):

هرچیزی زکاتی داردوزکات دانش آموختن به دیگران است

امام خمینی (ره):

نقش معلم درجامعه نقش انبیاست ، انبیاهم معلم بشرهستندنقش نقش معلم بسیارحساس ومهم است ومسولیت بسیارزیادی داردنقش مهمی است که همان نقش تربیت است که اخراج من الظلمات الی نوراست معلم امانت دارنسلی است که تمام مقدرات یک کشوربه آن نسل سپرده می شود وتربیت شمابایدهمراه باتعلیم باشد

مقام معظم رهبری:

شمامعلم هادرسرکلاس، نه فقط درسی که میدهید، بلکه نگاهی که می کنید،اشاره ای که می کنید، لبخندی که میزنید، اخمی که می کنید، حرکتی که انجام میدهیدولباسی که می پوشید، روی دانش اموزاثرمیگذاردمعلم است که می تواندمارامتدین، باتقوا،پاک دامن، یاخدای ناکرده بی بندوبار، باربیاورد.معلم چنین نقشی دارداین ارزش معلم است واین تاثیرمعلم است

Share
دیدگاه شما